22 416 17 96

Klauzula informacyjna

Informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ostendi Polska Sp. z o.o.

Prawa i informacje

Podanie danych jest dobrowolne.

Mam prawo do cofnięcia zgody w całości lub w części w dowolnym momencie, w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Ostendi Polska Sp. z o.o.: ul. Filtrowa 65/50, 02-055 Warszawa lub mailem na adres kontakt@ostendi.pl.

Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na czynności dokonane przez Ostendi Polska Sp. z o.o. przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu.

Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, w tym do uzyskania potwierdzenia, czy moje dane osobowe są̨ przetwarzane oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną̨ ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Ostendi Polska Sp. z o.o., zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

W takim zakresie w jakim nie uniemożliwi to realizacji obowiązków administratora danych wynikających z obowiązujących przepisów prawa mam prawo w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Ostendi Polska Sp. z o.o.: ul. Filtrowa 65/50, 02-055 Warszawa lub mailem na adres kontakt@ostendi.pl do:

  • żądania sprostowania danych, które są̨ nieprawidłowe lub niekompletne,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w szczególności, gdy kwestionuję prawidłowość danych osobowych lub wnoszę sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Ostendi Polska Sp. z o.o. zweryfikować zasadność żądania,
  • przenoszenia danych, w tym do uzyskania od Ostendi Polska Sp. z o.o. przekazanych przeze mnie moich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania aby – o ile jest to technicznie możliwe – Ostendi Polska Sp. z o.o. przesłał innemu administratorowi moje dane osobowe przekazane przeze mnie i przetwarzane na podstawie mojej zgody,
  • usunięcia danych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w szczególności, gdy dane osobowe nie są̨ już̇ niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych.

Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie przetwarzania moich danych osobowych – dane organu nadzoru na stronie internetowej Ostendi Polska Sp. z o.o. (www.ostendi.pl) w zakładce „Kontakt”.

Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Ostendi Polska Sp. z o.o. w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Ostendi Polska Sp. z o.o.: ul. Filtrowa 65/50, 02-055 Warszawa lub mailem na adres kontakt@ostendi.pl, z przyczyn związanych  moją szczególną sytuacją. Pomimo sprzeciwu Ostendi Polska Sp. z o.o. jest uprawniony dalej przetwarzać moje dane osobowe, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec moich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Ostendi Polska Sp. z o.o. Nadto moje dane osobowe mogą być przekazywane mającym siedzibę w Polsce lub w Unii Europejskiej podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ostendi Polska Sp. z o.o. w związku z działalnością gospodarczą Ostendi Polska Sp. z o.o. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Ostendi Polska Sp. z o.o., wyłącznie w zakresie i na zasadach wskazanych przez Ostendi Polska Sp. z o.o.

Administrator danych

Administratorem moich danych osobowych jest Ostendi Polska Sp. z o.o, ul. Filtrowa 65/50, 02-055 Warszawa, nr KRS 733224.