22 416 17 96

Team Insight Survey

Pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników w Twojej firmie
Badanie zaangażowania pracowników staje się możliwe dzięki Ostendi Team Inside Survey.

Ostendi Team Insight Survey to wnikliwa analiza, która w 34 pytaniach eksploruje zagadnienia i obszary kluczowe dla efektywnego funkcjonowania firmy. Są to Atmosfera, Przywództwo, Komunikacja, Świadomość celu oraz Podział ról i odpowiedzialności. Codzienne działania wszystkich pracowników, wpisujące się w te właśnie obszary, to podstawowe filary sprawnej organizacji.  Ankieta Team Insight Survey została opracowana na podstawie koncepcji Peter’a Moxon’a opisanej w Building a Better Team: A Handbook for Managers and Facilitators oraz potwierdzonej przez badania Instytutu Gallup’a.

Badanie zaangażowania

Korzyści z zastosowania Team Insight Survey

Ankieta Ostendi Team Insight Survey pozwala na usystematyzowane zbadanie percepcji zatrudnionych osób na najważniejsze obszary dla efektywnego funkcjonowania biznesu. Świadomość oraz zrozumienie kierunku, w jakim powinna podążać firma, zgodne działanie na rzecz realizacji celów, efektywna komunikacja oraz odpowiedni podział ról (właściwie wykorzystujący kompetencje zatrudnionych osób) to podwaliny sprawnie działającego i zaangażowanego zespołu.

Ostendi Team Insight Survey umożliwia badanie zaangażowania pracowników poprzez zidentyfikowanie mocnych i słabych stron organizacji. Wyniki badania stanowią wartościową diagnozę obecnego poziomu satysfakcji i zaangażowania zatrudnionych osób. W konsekwencji mogą stanowić silną podstawę do wdrożenia rozwiązań usprawniających obecne procesy w firmie – w tym przede wszystkim:

  • podjęcia interwencji związanych z ewentualnymi problemami ograniczającymi rozwój firmy (np.związanych z dużą rotacją pracowników),
  • ustalania strategii rozwoju biznesu w oparciu o zidentyfikowane mocne strony.

Pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników, bazujący na Team Insight Survey, jest narzędziem świadomego i skutecznego zarządzania. W połączeniu z przeglądem kompetencji kadry zarządzającej (np. Oceną 360 stopni) daje spójny obraz mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w zakresie modelu zarządzania przejawianego w firmie.

Team Insight Survey to również krok do budowania kultury organizacji opartej na zespołowej odpowiedzialności, konstruktywnej ocenie, budowania otwartości w wymianie informacji i zaangażowaniu pracowników.

Procedura badawcza

W momencie kiedy planujemy przeprowadzić badanie w naszej organizacji, konieczne jest przyjrzenie się zawartości ankiety. Dzięki szeregu funkcjonalnością, jakie posiada platforma Ostendi Management System, istnieje możliwość dodania do zawartej propozycji nowych wymiarów oraz nowych pytań. Dzięki temu planowane badanie będzie odpowiadało specyficznym potrzebom organizacji.

Badanie można uruchomić w ciągu kliku minut. W każdej momencie prowadzonego badania Klient posiada podgląd postępu realizowanego pomiaru. Konsekwentnie dzięki temu jest w stanie podjąć decyzję o ewentualnym:

  • wysłaniu przypomnienia do respondentów dotyczącego wypełnienia ankiety,
  • zakończenia prowadzonego badania.

Całość badania podsumowywana jest za pomocą jednego, spójnego i przejrzystego raportu. Raport Team Insight Survey zawiera szczegółowe podsumowanie badania w postaci średnich wyników na poziomie badanych wymiarów oraz poszczególnych zjawisk (pytań). Wyniki badania Team Insight Survey porządkowane są zgodnie z przyjętą w projekcie systematyką, np. w podziale na działy, staż pracy pracowników czy płeć, o ile nie narusza to prawa pracowników do zachowania anonimowości.

 

Cykliczny pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników jest fundamentem efektywnej organizacji.